W dniu 27 września 2019 roku /piątek/ o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się Sesja  Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                        

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad(quorum).

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej odbytych w dniu 14 sierpnia 2019r., 27 sierpnia 2019r. i 4 września 2019r.

5 . Sprawozdanie Burmistrza Ćmielowa z działalności w okresie między Sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Ćmielowie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum w Brzóstowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/242/2009 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświaty na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Ćmielów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Statutu Miasta i Gminy w Ćmielowie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków na leki poniesionych przez mieszkańców Gminy Ćmielów na rok 2019”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Ćmielów.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań dla Burmistrza Ćmielowa w sprawie podjęcia działań polegających na wspieraniu przedsiębiorców działających na terenie Gminy Ćmielów lub zamierzających prowadzić działalność, a tym samym podjęciu działań zmierzających do zapewnienia rozwoju gospodarczego Gminy i jej mieszkańców, poprzez zapewnienie miejsc pracy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ćmielów.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2019-2028.

18. Wolne wnioski i sprawy różne.

19 .Zamknięcie obrad Sesji.