Ćmielów dn. 25 października  2019r.

 

 

 

                                                                    BURMISTRZ  ĆMIELOWA

                                                                OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

                                                             Podinspektor ds. remontów i inwestycji

                                                               w  Referacie Techniczno - Inwestycyjnym

                                                               W  URZĘDZIE  MIASTA I GMINY

                                                                       ul. Ostrowiecka 40   

 

1.       Wymagania niezbędne :

1.       Osoba posiadająca obywatelstwo polskie , posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych.

2.       Osoba , która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3.       Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku  podinspektora

4.       Wykształcenie wyższe

5.       Wymagany staż pracy - 2 lata

6.       Znajomość ustaw:  o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego,            o pracownikach samorządowych,  o zamówieniach publicznych

2.       Warunki pracy na stanowisku:

a.       Wymiar etatu – pełny etat

b.       Pierwsza umowa na czas określony,

c.       Miejsce pracy : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40

d.       Rodzaj pracy/warunki : stanowisko decyzyjne, praca biurowa przy monitorze ekranowym

3.       Wymagania dodatkowe:

a.       Dobra znajomość  obsługi pakietów biurowych,

b.       Zdolność szybkiego przyswajania informacji

c.       Dyspozycyjność,

d.       Zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina , dokładność, samodzielność

e.       Odporność na stres

f.        Prawo jazdy kat. „B”

4.       Zakres zadań na stanowisku :

a) przygotowanie i nadzór nad przestrzeganiem postanowień umów w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych i robót remontowo - budowlanych,

b) uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowo – budowlanych / zadanie realizowane wspólnie ze stanowiskiem Kierownika referatu Techniczno – Inwestycyjnego /,

c) współudział w prowadzeniu spraw zaopatrzenia materiałowego pod potrzeby wykonawstwa robót inwestycyjnych i remontów , zakupów pod potrzeby Gminy.

 W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:

a) przygotowanie projektów do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych instytucji i programów pomocowych  krajowych i zagranicznych,

b) nadzór nad realizacją projektów ,

- opracowywanie wniosków i innych dokumentów celem pozyskania środków finansowych na realizowane zadania inwestycyjno – remontowe (programy pomocowe krajowe i zagraniczne)

- przygotowanie i wprowadzenie zadań inwestycyjno – remontowych do realizacji,

- koordynacja i nadzór nad realizowanymi zadaniami,

- odbiór i rozliczanie wykonanych zadań inwestycyjno – remontowych ,

 Pozostałe zadania w zakresie:

1. przygotowanie inwestycji i remontów.

2. wprowadzenie inwestycji i remontów do realizacji,

3. koordynacja i nadzór nad prowadzonymi inwestycjami i remontami,

4. odbiory realizowanych inwestycji i remontów,

5. opracowywanie wniosków i innych dokumentów celem pozyskania środków finansowych   na realizowane zadania  / dotacje, celowe kredyty i inne/ ,

6. Rozliczanie inwestycji i remontów

Stanowisko realizuje zadania w  zakresie:

1. zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz.

2. analiza formalna i merytoryczna faktur za energię elektryczną i gaz.

5. Stanowisko realizuje zadania w zakresie utrzymania, modernizacji i konserwacji oświetlenia ulicznego

6. Bieżące prowadzenie spraw i korespondencji kierowanej do referatu Techniczno – Inwestycyjnego.

7. Współudział w realizacji zamówień publicznych o wartości do 30.000 tysięcy euro

8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Ćmielowa .

 

1.       Wymagane dokumenty :

a.       List motywacyjny oraz CV podpisany przez kandydata

b.       Kwestionariusz osobowy wg. wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata

c.       Kserokopie  świadectw pracy ( jeśli takie posiada ) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

d.       Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska podpisane przez kandydata

e.       Kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

f.        Oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

g.       Oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy , który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.

h.       Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach .

 

 

 

2.       W miesiącu poprzedzającym datę niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej ) , powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm. ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1260 ze zm. )

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście , w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie pok. nr 15 (sekretariat ) lub pocztą na adres : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 z dopiskiem : Podinspektora  ds. inwestycji i remontów

Termin składania dokumentów aplikacyjnych : do 08 listopada  2019r. do godziny 15.00

Aplikacje , które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 przez okres trzech miesięcy.

 Klauzula informacyjna.

1.       Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

2.       Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

3.       Administratorem danych jest Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie.

4.       Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  inspektor@cbi24.pl

5.       Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

6.       Informacje o odbiorcach danych: Urząd Miasta i Gminy ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów.

7.       Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze lecz nie dłużej niż 3 miesiące.

8.       Uprawnienia:

a.       Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,

a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany wyżej.

b.       Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

 

                                                                                                       Burmistrz Ćmielowa

                                                                                                         /-/ Joanna Suska