Dnia 6 listopada 2019  roku /środa/ o godzinie 9-tej  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się  wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej

w Ćmielowie.

Proponowany porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Informacja z działalności Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie oraz informacja dotycząca przygotowania do sezonu zima 2018/2019.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie  ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2-19.

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Ćmielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie nadania nazwy rondom na terenie miasta Ćmielów i miejscowości Wólka Wojnowska gmina Ćmielów.

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie  Nr LII/300/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Ćmielów.

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ćmielowa.

9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019r.

10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2019-2028.

11. Sprawy różne.