W dniu 7 listopada 2019 roku /czwartek/ o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się Sesja  Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                        

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad(quorum).

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27 września 2019r.

5 . Sprawozdanie Burmistrza Ćmielowa z działalności w okresie między Sesjami.

6. Informacja z działalności Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie oraz informacja dotycząca przygotowania do sezonu zima 2019/2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

8. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Ćmielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondom na terenie miasta Ćmielów i miejscowości Wólka Wojnowska gmina Ćmielów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie  Nr LII/300/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Ćmielów.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ćmielowa.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2019-2028.

15. Wolne wnioski i sprawy różne.

16 .Zamknięcie obrad Sesji.