Dnia 4 grudnia 2019  roku /środa/ o godzinie 9-tej  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się  wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.

Proponowany porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019r.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2019-2028.

4. Zaopiniowanie  uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ćmielów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki  tej opłaty.

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.

9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, dla których Gmina Ćmielów nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki.

10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Ćmielów „Samorządowego Inspektoratu Oświaty w Ćmielowie” i utworzenia jednostki budżetowej Gminy Ćmielów „Centrum Obsługi Oświaty w Ćmielowie”.

11. Sprawy różne.