W dniu 5 grudnia 2019 roku /czwartek/ o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się Sesja  Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                        

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad(quorum).

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 7 listopada 2019r.

5 . Sprawozdanie Burmistrza Ćmielowa z działalności w okresie między Sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2019-2028.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ćmielów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, dla których Gmina Ćmielów nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Ćmielów „Samorządowego Inspektoratu Oświaty w Ćmielowie” i utworzenia jednostki budżetowej Gminy Ćmielów „Centrum Obsługi Oświaty w Ćmielowie”.

15. Wolne wnioski i sprawy różne.                                

16. Zamknięcie obrad Sesji.