Ćmielów dn. 06 grudnia 2019r.

 

 

 

                                                                    BURMISTRZ  ĆMIELOWA

                                     OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

                                         Podinspektor ds. windykacji należności podatkowych

                                                                  w  Referacie Podatkowym

                                                            W  URZĘDZIE  MIASTA I GMINY

                                                                     ul. Ostrowiecka 40   

 

1.       Wymagania niezbędne :

1.       Osoba posiadająca obywatelstwo polskie , posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych.

2.       Osoba , która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3.       Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku  podinspektora

4.       Wykształcenie wyższe

5.       Staż pracy minimum  3 lata w strukturach samorządowych

2.       Warunki pracy na stanowisku:

a.       Wymiar etatu – pełny etat

b.       Pierwsza umowa na czas określony

c.       Miejsce pracy : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40

d.       Rodzaj pracy/warunki : stanowisko decyzyjne, praca biurowa przy monitorze ekranowym

3.            Wymagania dodatkowe:

a.       Bardzo dobra znajomość  regulacji prawnych z zakresu ordynacji podatkowej.

b.       Znajomość ustaw o :  samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych ,  finansach publicznych, opłacie skarbowej, postępowaniu egzekucyjnym w administracji , księgach wieczystych i hipotece, ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego

c.       Dobra znajomość  obsługi pakietów biurowych,

d.       Zdolność szybkiego przyswajania informacji

e.       Dyspozycyjność,

f.        Zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina , dokładność, samodzielność

g.       Odporność na stres

h.       Prawo jazdy kat. „B”

4.          Zakres zadań na stanowisku :

   1. windykacja podatkowa dotycząca osób fizycznych i osób prawnych

                a/przygotowywanie dokumentacji w sprawie przymusowego ściągania zaległości w ramach egzekucji administracyjnej,

               b/ wystawianie upomnień ,

              c/ wystawianie tytułów wykonawczych ,

               d/ przygotowywanie decyzji administracyjnych określających zaległości ,

               e/ prowadzenie dokumentacji windykacyjnej ,

              f/ przygotowanie dokumentacji do założenia hipotek i zastawów skarbowych oraz  innych form prawnie dostępnych zabezpieczeń 

               g/ współpraca z Urzędami Skarbowymi

               h/ współpraca z Sądem  Rejonowym i Wydziałem Ksiąg Wieczystych.    

    2. przymusowe ściąganie zaległości  w ramach egzekucji administracyjnej w podatku od  środków transportu, prowadzenie postępowania egzekucyjnego, przygotowanie

        dokumentacji .

   3. kontrolowanie czasu realizacji tytułów wykonawczych oraz przygotowanie zapytań w sprawie przewlekłości postępowania egzekucyjnego.

     4. niezwłoczne zawiadamianie organu egzekucyjnego o każdej zmianie wysokości zobowiązania objętego tytułem wykonawczym, wynikającej z jej wygaśnięcia w całości lub w części oraz o każdej zmianie w stanie należności wynikającej z jej odroczenia lub  rozłożenia na raty lub umorzenia.

     5. wnioskowanie o umorzenie nieściągalnych należności pieniężnych, po uprzednim uzyskaniu opinii prawnej.

     6. kontrola targowiska miejskiego

     7. przygotowywanie niezbędnych materiałów i informacji do sprawozdań, analiz i bieżących informacji z zakresu powierzonych zadań.

     8. wykonywanie zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym na czas W.

 

1.       Wymagane dokumenty :

a.       List motywacyjny oraz CV podpisany przez kandydata

b.       Kwestionariusz osobowy wg. wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata

c.       Kserokopie  świadectw pracy ( jeśli takie posiada ) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

d.       Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska podpisane przez kandydata

e.       Kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

f.        Oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

g.       Oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy , który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.

h.       Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach .

  

2.       W miesiącu poprzedzającym datę niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej ) , powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych  ( Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm. ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1260 ze zm. )

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście , w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie pok. nr 15 (sekretariat ) lub pocztą na adres : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 z dopiskiem : Podinspektora  ds. windykacji należności podatkowych

Termin składania dokumentów aplikacyjnych : do 18 grudnia   2019r. do godziny 15.00

Aplikacje , które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 przez okres trzech miesięcy.

 Klauzula informacyjna.

1.       Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

2.       Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

3.       Administratorem danych jest Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie.

4.       Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  inspektor@cbi24.pl

5.       Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

6.       Informacje o odbiorcach danych: Urząd Miasta i Gminy ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów.

7.       Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze lecz nie dłużej niż 3 miesiące.

8.       Uprawnienia:

a.       Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,

a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany wyżej.

b.       Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                             

                                                                                                              BURMISTRZ

                                                                                                         /-/ Joanna Suska