Dnia 30 grudnia 2019  roku /poniedziałek/ o godzinie 11-tej  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się  wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.

Proponowany porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego.

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego.

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego.

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019r.

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2019-2028.

18. Sprawy różne.