Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 2/2020 z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania  Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 214.000 euro znak: I.271.1.2020 pn.: "Zakup energii elektrycznej"