Dnia 27 stycznia 2019  roku /poniedziałek/ o godzinie 11-tej  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się  wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.

Proponowany porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ćmielowie na 2020 rok.

3. Przedstawienie i zaopiniowanie projektów budżetu na 2020 rok:

    a/ Oświaty,

     b/ Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie,

     c/ Domu Kultury im. W. Gombrowicza i Biblioteki Publicznej w Ćmielowie,

     d/ Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie,

     e/ Miasta i Gminy w Ćmielowie.

 4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Ćmielów na 2020 rok. 

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2020 rok.

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2020 – 2029.

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów.

8.Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Obsługi Oświaty w Ćmielowie.

9. Przygotowanie i przedstawienie do zaopiniowania ramowych planów pracy przez Komisje Stałe Rady Miejskiej w Ćmielowie na 2020 rok.

10. Sprawy różne.