W dniu 29 stycznia 2020 roku /środa/ o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się Sesja  Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                        

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad(quorum).

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 grudnia 2019r.oraz 10 stycznia 2020r.

5 . Sprawozdanie Burmistrza Ćmielowa z działalności w okresie między Sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ćmielowie na 2020 rok.

7. Przedstawienie projektu budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2020 rok.       

   a/ Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Ćmielów na 2020 rok. 

b/Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie o projekcie budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2020 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2020 – 2029.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych

w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Obsługi Oświaty w Ćmielowie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowych planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej

w Ćmielowie na 2020 rok.

13. Wolne wnioski i sprawy różne.                                                                               

14. Zamknięcie obrad Sesji.