Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 12/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Ćmielów