Dnia 20 lutego 2020  roku / czwartek / o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych  Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1.      Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku Komisji.

2.      Informacja o ustaleniu okresu, na jaki zostanie zawarta umowa dzierżawy nieruchomości położonej w mieście Ćmielów oznaczonej Nr 2320 oraz nieruchomości położonej w miejscowości Boria oznaczonej numerem 783/1, z dotychczasowym dzierżawcą.

3.      Informacja na temat przeniesienia przystanku lub budowy nowego przystanku przy ul. Sandomierskiej w Ćmielowie ( w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 1 ).

4.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/88/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.

5.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/223/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Miasta Ćmielowa.

6.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków na leki poniesionych przez mieszkańców Gminy Ćmielów na rok 2020”.

7.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ćmielowa.

8.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego.

9.      Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Ćmielów na lata 2019 – 2021 za rok 2019.

10.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2018 – 2022 za rok 2019.

11.  Sprawy różne.