W dniu 21 lutego 2020 roku / piątek / o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się Sesja  Rady Miejskiej w Ćmielowie.   

 

Proponowany porządek obrad :

1.      Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad ( quorum ).

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 29 stycznia 2020 r.

5.      Sprawozdanie Burmistrza Ćmielowa z działalności w okresie między Sesjami.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/88/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/223/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Miasta Ćmielowa.

8.      Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia „Programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków na leki poniesionych przez mieszkańców Gminy Ćmielów na rok 2020”.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ćmielowa.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego.

11.  Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Ćmielów na lata 2019 – 2021 za rok 2019.

12.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2018 – 2022 za rok 2019.

13.  Wolne wnioski.

14.  Zamknięcie obrad Sesji.