Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 22/2020 z dnia 02 marca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy, której przedmiotem będzie przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010 ze zm.)