Symbol:
KM 5330

Wydział:
Referat Techniczno-inwestycyjny

Podstawa prawna:
Art. 40, ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
§ 8 i 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 z późniejszymi zmianami).
Art. 104 i art. 106 K.p.a. (Dz. U. z 1980 r., Nr 9, poz. 26 z późniejszymi zmianami).
Art. 39 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r., Dz. U. Nr 13 z późniejszymi zmianami).
Art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Opłaty:
zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r.) wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej.
Olaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zawarte są w Uchwale Nr VII/47/2007 Rady Miejskiej w Ćmielowie


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy


Jednostka odpowiadająca:
Geodeta gminny

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Zgodnie z w/w ustawą wniosek powinien być złożony z 3-miesięcznym wyprzedzeniem.
Zezwolenia Burmistrza wymaga zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczy to w szczególności:
1)prowadzenia na obszarze pasa drogowego robót naziemnych, nadziemnych lub
podziemnych,
2)włączenia pasa drogowego lub jego części do placu budowy prowadzonej poza
pasem drogowym,
3)wydzielenia części pasa drogowego do wyłącznego korzystania przez określonych
użytkowników,
4)umieszczania reklam w pasie drogowym,
5)innych działań, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu
drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa
drogowego.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do zezwoleń na organizowanie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, manifestacji i zgromadzeń.Dokumenty
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów

  • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

  • Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego

  • W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa w ust. l, należy dołączyć dodatkowo: 1)ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu; 2)oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej

  • W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa w ust. l, zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności: 1)projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym; 2)harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.