Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LXVIII/442/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ćmielów