Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

Symbol:
R-Oś.604

Wydział: Referat Techniczno-Inwestycyjny


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 3 października 2008r.. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2021 r., poz.247.)


Opłaty:
Stawki opłat za wyszukiwanie, przekształcanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie:
1. 5,00 zł - opłata za wyszukiwanie informacji, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów /jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc kwotę 5,00 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1/,
2. 0,10 zł za każdą stronę - opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów,
3. 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej - opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii,
1,50 zł za stronę kopii kolorowej - opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii,
Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie:
1) 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 3, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;
2) 420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 3, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;
3) 594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 3, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;
4) 841 mm x 1189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.
4. 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD – opłata za udostępnienie informacji w formie elektronicznej,

5. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, który obsługuje władze publiczne, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a) jednostki budżetowe,
b) jednostki samorządu terytorialnego,
c) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Termin odpowiedzi:

Dokumenty, o których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, udostępnia się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.


Jednostka odpowiadająca:
Pan Andrzej Ciszewski, Tel.15/8612018

Tryb odwoławczy:
wnioskodawcy służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Ćmielowa


Dokumenty
  • Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie