Ogłoszenie nr 373403 - 2016 z dnia 2016-12-23 r.

 

Ćmielów: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Gminy Ćmielów oraz jednostek organizacyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nazwa projektu lub programu: 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ćmielów, krajowy numer identyfikacyjny 83040991000000, ul. Ul. Ostrowiecka  40, 27440   Ćmielów, państwo Polska, woj. świętokrzyskie, tel. 158 612 018, faks 158 612 018, e-mail zamowienia@cmielow.pl Adres strony internetowej (URL): www.bip.cmielow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Gminy Ćmielów oraz jednostek organizacyjnych
Numer referencyjny I.271.14.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego 

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań): 
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Gminy Ćmielów oraz jednostek organizacyjnych". Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na warunkach określonych w: 1) przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Tj. Dz. U. z 2012r., poz. 1059 ze zm.) 2) przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z Nr 93, poz. 623 ze zm.) 3) przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Tj. Dz. U., z 2013r., poz. 1200) 4) koncesji wykonawcy na dystrybucję energii elektrycznej wydanej przez Prezesa URE, 5) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. 6) taryfie Wykonawcy tj. OSD, 7) innych niż wymienione w pkt. 1-6) aktach i regulaminach 2. Świadczenie usług dystrybucji obejmuje w szczególności: 1) transport energii elektrycznej siecią dystrybucyjną Wykonawcy w celu dostarczenia energii elektrycznej w miejsca wskazane w załączniku nr 1 i nr 2 do zaproszenia; 2) utrzymanie ciągłości dostarczania energii elektrycznej oraz niezawodności jej dostarczania 3) utrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej 3. Usługi o których mowa w ust. 1 i 2 świadczone będą na potrzeby zasilani w energię elektryczną punktów poboru określonych w załączniku nr 1 i 2 do zaproszenia.

II.5) Główny kod CPV): 65310000-9, 
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp. 
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: 
USŁUGA MOŻE BYĆ ŚWIADCZONA TYLKO PRZEZ JEDNEGO WYKONAWCĘ Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH O OBIEKTYWNYM CHARAKTERZE. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 1059) w art. 4j nadaje odbiorcy energii elektrycznej prawo do swobodnego wyboru sprzedawcy energii. Działalność obejmującą sprzedaż energii elektrycznej prowadzi na terenie kraju szereg przedsiębiorstw. W efekcie tej sytuacji zamawiający (odbiorca) postanowił skorzystać z tego uprawnienia i zawarł umowę na sprzedaż energii elektrycznej w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów (oświetlenie uliczne) oraz POLSKI PRĄD S.A. ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa (pozostałe obiekty). Zakup energii elektrycznej jest nierozerwalnie związany z koniecznością jej przesyłu od wytwórcy do nabywcy. Zgodnie z art. 3 pkt 6a ustawy Prawo energetyczne, pod pojęciem sprzedaż należy rozumieć bezpośrednią sprzedaż energii elektrycznej przez podmiot zajmujący się jej wytwarzaniem lub odsprzedaż energii elektrycznej przez podmiot zajmujący się jej obrotem. Prawo energetyczne definiuje pojęcie „przesyłanie” jako transport energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci przesyłowych. Zgodnie z art. 3 pkt 5 wskazanej powyżej ustawy pod pojęciem dystrybucja należy natomiast rozumieć transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu ich dostarczenia odbiorcom, z wyłączeniem sprzedaży energii. Wybór sprzedawcy energii elektrycznej powinien zostać dokonany przez zamawiającego w sposób zapewniający konkurencję, natomiast podmiotem świadczącym usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej powinien być podmiot, do którego sieci przyłączone są nieruchomości zamawiającego. O ile istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii o tyle brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji bądź przesyłania energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego i zamawiający nie ma innej możliwości niż zawarcie umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD) na danym terenie, którym jest w przypadku zamawiającego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, ul. 8 Marca 8, 35-065 Rzeszów. Poza tym wysokość stawek za przesył energii jest regulowana przez Urząd Regulacji Energetyki i nie podlega negocjacjom. W związku powyższym udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych jest zgodne z przepisami, a Zamawiający nie posiada rozwiązania alternatywnego lub zastępczego oraz brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężania parametrów zamówienia. Na poparcie niniejszego uzasadnienia należy przytoczyć opinię Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zawartą we wspólnym komunikacie z dnia 24.04.2008r. w sprawie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie dostaw energii elektrycznej. W komunikacie tym jednoznacznie stwierdzono, że o ile istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji bądź przesyłania energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego. W takiej sytuacji, podmioty objęte obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, korzystając z trybów podstawowych udzielania zamówień, wybierają przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem energią elektryczną, a następnie udzielają zamówienia z wolnej ręki na usługi dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów,  ul. 8 Marca 8,  35-065,  Rzeszów,  kraj/woj. podkarpackie