OŚ.602.1.2014                                                                                 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ĆMIELOWA

 

           Działając na podstawie art.54  ust.2 oraz art.39 ust.1  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z póź. zm./  Burmistrz Ćmielowa podaje do publicznej wiadomości o do  wglądu został udostępniony projekt aktualizacji dokumentu pn.

,,Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2014-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2021  ” wraz z Prognozą  oddziaływania na środowisko sporządzona dla ww. projektu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Informujemy, że organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Wojewódzkiego Państwowego  Inspektora Sanitarnego w Kielcach o określenie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji  ,,Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2014-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2021  „. Równocześnie zwrócił się też do Starostwa Ostrowieckiego o zaopiniowanie projektu aktualizacji w/w dokumentu. Zarząd powiatu  powyższy dokument zaopiniował pozytywnie.

Natomiast :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach uzgodnił zakres i stopień szczegółowości prognozy pismem Nr. WPN-II.411.7.2014.AN z dnia 03.04.2014 r.,

- Wojewódzki Państwowy  Inspektor Sanitarny w Kielcach uzgodnił zakres i stopień szczegółowości prognozy pismem Nr.SEV.9022.5.15.2014  z dnia 19.03.2014 r.,

Jednocześnie zawiadamia się o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu,

składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów przy ulicy Ostrowieckiej 40, w  Ćmielowie,

 pokój nr 1, tel. (015) 86 12 018 w godz. 7.30-15.30, w terminie do dnia 11.06.2014r.