Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Symbol:
R-Oś.7031.
Wydział:
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
-Art.7-9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (   Dz. U. z 2020 r. , poz. 1439 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617)..


Opłaty:
Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku.

- 107 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości
- 53,50 zł – opłata skarbowa za  kontynuację działalności lub rozszerzenie warunków udzielonego zezwolenia.

- 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie - nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wymaganych dokumentów.

Jednostka odpowiadająca:
Pani Żaneta Karczewska, Tel.15/8612018 w. 14

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Ćmielowa

Uwagi:
Zezwolenia udziela się w drodze decyzji na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.


Dokumenty

 Wniosek udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o zmianę  zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o wygaszenie  zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych