Zapraszamy przewoźników obsługujących przejazdy autobusowe przebiegające przez teren Powiatu Ostrowieckiego i Gminy Ćmielów do składania oferta w zakresie dofinansowania przez gminę biletów autobusowych dla emerytów i rencistów zameldowanych na terenie Gminy Ćmielów. Objęci dofinansowaniem będą mogli zakupić bilet za 1zł. z zastrzeżeniem, że przystanek początkowy lub końcowy, z którego korzystać będzie osoba uprawniona usytuowany będzie na terenie Gminy Ćmielów. Pozostała część kwoty będzie dofinansowana przez samorząd na zasadach określonych w umowie.

W przedstawionej ofercie należy uwzględnić linie autobusowe, na których przewoźnik chce świadczyć takie usługi, jak również dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów uprawniających do świadczenia usług na danej linii autobusowej.