Kolorowy pasek
Kolorowy pasek
Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie zobowiazuje sie zapewnić dostepność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oswiadczenie w sprawie dostepności ma zastosowanie do strony internetowej BIP  Gminy Ćmielów.

Data publikacji strony internetowej: 2004-07-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2015-04-21.

Strona internetowa jest czesciowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wylaczen wymienionych ponizej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • czesc plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • dla informacji brak właściwej relacji,
 • nie zapewniono innego dostępu do informacji przekazywanych przez różnice w kolorze,
 • zwiększając rozmiar elementów strony internetowej w tym tekstu następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej,
 • nie przewidziano mechanizmu identyfikacji błędu wejściowego.
Wyłączenia:
 • mapy sa wyłaczone z obowiazku zapewniania dostepności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w zycie ustawy o dostepności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:  2020-03-31. Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostepnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Emil Stan urzad@cmielow.pl . Kontaktować można sie także dzwoniąc na numer telefonu  15 861 20 18 w 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostepnej oraz składać zadania zapewnienia dostępności.

Kazdy ma prawo do wystapienia z zadaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomoca alternatywnego sposobu dostępu, na przyklad przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Zadanie powinno zawierac dane osoby zgłaszającej zadanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikacje mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomoca alternatywnego sposobu dostepu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizowac zadanie niezwłocznie, nie pózniej niz w ciagu 7 dni od dnia wystapienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszacego zadanie, kiedy realizacja zadania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może byc dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostepu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji zadania zapewnienia dostepności lub alternatywnego sposobu dostepu do informacji, wnoszący żądanie może złożyc skargę w sprawie zapewniana dostepności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyc wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępnośc architektoniczna

 1.  Do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40 , 27-440 Ćmielów, prowadzą dwa wejścia, główne od strony ulicy Ostrowieckiej, drugie od parkingu po stronie zachodniej. Wejście główne do budynku posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Obiekt monitorowany całodobowo.
 2. W urzędzie nie ma windy, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze budynku są dostępne dla wózków.
 3. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
 4. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
 6. Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizytą w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych. W tut. Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form: e-mail na adres urzad@cmielow.pl  , faxem na nr 15 861 20 18, listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd) , telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 15 861 20 18 w. 20

Aplikacje mobilne

[ brak aplikacji mobilnych]

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij