Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (1)
        Dane teleadresowe (1)
    Godziny pracy (1)

Organy
    Burmistrz (1)
    Rada Miejska (0)
        Skład Rady Miejskiej 2024-2029 (1)
        Przewodniczący Rady (1)
        Zastepcy Przewodniczacego Rady (1)
        Komisje (0)
            Komisja Statutowa (1)
            Komisja Rewizyjna (1)
            Komisja Budżetu i Finansów (1)
            Komisja Kultury,Oświaty,Zdrowia,Sportu (1)
            Komisja Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego (1)
            Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (1)
            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ćmielowie. (1)
        SKŁAD RADY 2018-2023r. (1)
        Skład Rady 2015-2018r. (1)
        Skład Rady 2010-2014r. (1)
        Skład Rady 2006-2010r. (1)
        Skład Rady 2002-2006r. (1)
    Sekretarz Miasta i Gminy (1)
    Skarbnik Miasta i Gminy (1)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej (1)
        Oświata (1)
            Przedszkola (1)
            Szkoły Podstawowe (2)
            Dotacje oświatowe (1)
            Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych (1)
        Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie (1)
    Instytucje kultury (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (1)
    Jednostki pomocnicze (1)
    Zamówienia Publiczne (0)
        Otwarte (41)
        Zamknięte (0)
        Roztrzygnięte (52)
        Unieważnione (19)
        Zamówienia do 30 000 euro (45)
        Zamówienia do 130 000 złotych (83)
        Zamówienia powyżej 130 000 złotych (44)
        Z wolnej ręki (1)
        Nieruchomości (116)
        Plan postępowań (8)
        Zapytania ofertowe (2)
    Transport (1)

Urząd Miasta i Gminy
    Struktura organizacyjna (0)
        Urząd Stanu Cywilnego (1)
        Referat Ksiegowosci Budżetowej (1)
        Referat Podatkowy (1)
        Referat Techniczno - Inwestycyjny (1)
        Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (1)
        Referat Oświaty (1)
        Samodzielne stanowiska (0)
            Stanowisko ds. techniczno - kancelaryjnych (obsługa sekretariatu) (1)
            Stanowisko ds. kadrowych (1)
            Obsługa organów gminy (1)
            Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej (1)
            Informatyk (1)
            Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych (1)
            Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej (1)
            Stanowisko ds. bezpieczeństwa publicznego, obronności i zarządzania kryzysowego (1)
        Stanowiska pomocnicze (2)
        IOD (1)

Prawo lokalne
    Statut (2)
    Uchwały (0)
        Uchwały 2024 rok (31)
        Uchwały 2023 rok (120)
        Uchwały 2022 rok (97)
        Uchwały 2021 rok (100)
        Uchwały 2020 rok (89)
        Uchwały 2019 rok (103)
        Uchwały 2018 rok (100)
        Uchwały - wcześniejsze roczniki (0)
            Budżet (435)
            Gospodarka gruntami i nieruchomościami (149)
            Planowanie przestrzenne (50)
            Podatki i opłaty lokalne (146)
            Pomoc społeczna (13)
            Sprawy organizacyjne (211)
            Wybory (11)
            Pozostałe (172)
    Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa (0)
        2024 rok. (53)
        2023 rok. (156)
        2022 rok. (152)
        2021 rok (173)
        2020 rok (158)
        2019 rok (200)
        2018 rok (173)
        2017 rok (139)
        2016 rok (115)
        2015 rok (123)
        2014 rok (136)
        2013 rok (98)
        2012 rok (106)
        2011 rok (132)
        2010 rok (122)
        2009 rok (122)
        2008 rok (106)
        2007 rok (0)
            2007 rok (88)
        2006 rok (102)
        2005 rok (82)
        2004 rok (60)
        2003 rok (60)
    Regulaminy urzędu (9)
    Strategia rozwoju (4)
    Budżet (164)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (30)
    Obowiązujące Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz ich zmiany (6)
    Inne (10)
    Protokoły pokontrolne (21)
    Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ćmielów. (1)
    Ochrona środowiska (0)
        Decyzje środowiskowe (40)
        Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie (1)
        Gospodarowanie odpadami komunalnymi (19)
        Informacja dotycząca adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon rolniczych (1)
        Ocena jakości wody (117)
        Ogłoszenia (174)
        Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (0)
            Kategorie (0)
                Ochrona powietrza (0)
                Ochrona wód (0)
                Ochrona powierzchni ziemi (0)
                Ochrona przed hałasem (0)
                Ochrona polami elektromagnetycznymi (0)
                Ochrona kopalni (0)
                Ochrona zwierząt oraz roślin (0)
                Inne (0)
                    2012 rok (0)
                        Decyzje środowiskowe (0)
                            Wnioski (4)
                            Raporty (2)
                            Postanowienia (8)
                            Decyzje (6)
                        Decyzje na usunięcie drzew (0)
                            Wnioski (1)
                            Decyzje (1)
                        Planowanie przestrzenne (0)
                    2013 rok (0)
                        Decyzje środowiskowe (0)
                            Decyzje (1)
                            Postanowienia (2)
                            Raporty (4)
                            Wnioski (2)
                        Decyzje na usunięcie drzew (0)
                            Karty typu A (5)
                            Karty typu B (5)
                        Planowanie przestrzenne (0)
                    2014 rok (0)
                        Decyzje środowiskowe (0)
                            Decyzje (5)
                            Postanowienia (3)
                            Raporty (5)
                            Wnioski (5)
                        Planowanie przestrzenne (2)
                    2015 rok (1)
                        Decyzje na usunięcie drzew (0)
                            Styczeń (2)
                        Decyzje środowiskowe (0)
                            Decyzje (1)
                            Postanowienia (1)
                    2016 rok (1)
                    2017 rok (1)
            Stare karty (0)
                Karta typu A (wnioski o wydanie decyzji) (8)
                Karta typu B (decyzje i postanowienia) (13)
                Karta typu C ( projekty: polityk, strategii, planów lub programów) (7)
                Karty typu D (polityki, strategie, plany lub programy) (9)
                Karta typu E (raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) (3)
                Karta typu F (prognozy oddziaływania na środowisko) (8)
            Karty (54)
        Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2010-2032 (1)
        Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2014-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2021 (1)
        Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (2)
        Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)
        Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (1)
    Dziennik Ustaw (1)
    Monitor Polski (1)
    Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (8)
    Archiwum zakładowe (1)
    Gminny Program Opieki Nad Bezdomnymi Zwierzętami (2)
    Gospodarstwo agroturystyczne (1)
    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (1)
    Sprawozdania (15)
        Sprawozdania budżetowe Rb (4)

Informacje
    Instrukcje obsługi (1)
    Niepublikowane w BIP (1)
    Statystyka (0)
    Konsultacje społeczne (42)
    Księga Rejestrowa Instytucji Kultury (1)
    Wybory i Referenda (0)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r. (6)
        Wybory Samorządowe 2024 r. (27)
        Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2023 (10)
        Wybory Prezydenta RP 2020 (19)
        Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (8)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r. (7)
        Wybory Samorządowe 2018 r. (24)
        Wybory uzupełniające 2017 (19)
        Wybory SEJM SENAT 2015 (12)
        Referendum ogólnokrajowe (10)
        Wybory Prezydenta RP 2015 (8)
        Wybory Samorządowe 2014 r. (7)
        Wybory Uzupełniające do Senatu RP (7)
    Fundusz Sołecki (2)
    Nieodpłatna pomoc prawna (1)
    Zawiadomienia o terminach Sesji Rady Miejskiej oraz Komisji Stałych Rady (238)
    Protokoły z obrad sesji (94)
    Zapis wideo Sesji Rady Miejskiej (88)
    Imienne wykazy głosowań radnych (88)
    Interpelacje i zapytania Radnych (0)
        2024 rok. (33)
        2023 rok (181)
        2022 rok (168)
        2021 rok (174)
        2020 rok (85)
        2018-2019 rok (129)
    Wysokość cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę (1)
    Harmonogram zebrań wyborczych w sołectwach i mieście Ćmielów. (1)
    Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (1)

Oświadczenia majatkowe
    Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018 - 2024 (16)
    Oświadczenia majątkowe za 2023 rok (7)
    Oświadczenia majątkowe za 2022 rok (38)
    Oświadczenia majątkowe za 2021 rok (39)
    Oświadczenia majątkowe za 2020 rok (39)
    Oświadczenia majątkowe za 2019 rok (37)

Praca w urzędzie
    Regulamin przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze (1)
    Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy (128)

Ogłoszenia
    Burmistrza Ćmielowa (374)
        Gminny Program Rewitalizacji (29)
    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (1)
    Wybory Do Izb Rolniczych (4)
    Oferty realizacji zadania publicznego (15)
    Petycje (49)
    Ponowne wykorzystrywanie informacji (0)

Raport o stanie Gminy Ćmielów
    2022 (2)
    2021 (2)
    2020 (1)
    2019 (1)
    2018 (1)

Ochrona danych osobowych
    . (0)

Załatwianie spraw
    Załatwianie spraw (0)
        Akta stanu cywilnego (18)
        Alkohol - zezwolenia (1)
        Budowa - procedury (5)
        Dodatki mieszkaniowe (1)
        Dofinansowania (0)
        Dostęp do informacji publicznej (1)
        Dowody osobiste (5)
        Drzewa - zezwolenia na wycinkę (1)
        Działalność gospodarcza (1)
        Ewidencja ludności (7)
        GKRPA procedura zobowiązania do leczenia odwykowego (1)
        Grunty - dzierżawa, najem, użyczenie (2)
        Grunty - rolne (1)
        Grunty - wykup pod inwestycje i ulice (2)
        Imprezy i uroczystości, występy estradowe - zezwolenia (1)
        Informacja dla rolników - Akcyza, nowy wniosek (6)
        Lokal - sprzedaż (1)
        Lokal - zamiana (0)
        Lokale mieszkalne (0)
        Medale za pożycie małżeńskie (1)
        Nieruchomości - opłata adicencka (1)
        Nieruchomości - nadanie numeru (1)
        Nieruchomości - rozgraniczenie (1)
        Nieruchomości - zamiana (0)
        Pas drogowy (1)
        Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych (1)
        Psy ras agresywnych (1)
        Rolnictwo (2)
        Skargi i wnioski (1)
        Świadczenia osobiste i rzeczowe w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. (1)
        Sprawy wojskowe (1)
        Targowisko - opłata (1)
        Użytkowanie wieczyste - opłaty (2)
        USC (2)
        Własność - przekształcenia (5)
        Wybory (2)
        Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej (6)
        Zaświadczenia (1)
        Zgon - rejestracja (1)
    PODATKI (2)
        Podatek od nieruchomości (2)
        Podatek od środków transportu (2)
        Podatek rolny (2)
        Podatek leśny (5)
        Druki - podatki loklane ważne po 1 lipca 2019 ważne! (1)
        POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (2)
        Windykacja (1)

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.
    .. (0)

Redakcja serwisu
    Redakcja serwisu (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij