Uchwała Nr 63/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego z objaśnieniami