Znak: I.271.5.2020                                                                                          Ćmielów dn. 09/10/2020r.

 

Do wszystkich Wykonawców post. znak: I.271.5.2020

 

           

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.5.2020 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i  zmiana sposobu użytkowania  części pomieszczeń  gimnazjum na pomieszczenia opieki społecznej i socjalnej – „Dzienny Dom Seniora+”  i „Klubu Seniora +” z instalacjami  wewnętrznymi wod.-kan. i energii elektrycznej”

 

INFORMACJA

o wyborze oferty najkorzystniejszej

    Zamawiający - Gmina Ćmielów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.5.2020 pn.: „Przebudowa i  zmiana sposobu użytkowania  części pomieszczeń  gimnazjum na pomieszczenia opieki społecznej i socjalnej – „Dzienny Dom Seniora+”  i „Klubu Seniora +” z instalacjami  wewnętrznymi wod.-kan. i energii elektrycznej”

 

1. W postępowaniu wybrano ofertę: nr 1 złożoną przez: Firma Remontowo Budowlana MAL-CER Cezary Żelazowski  ul. Szyby 26, 27-400 Ostrowiec Św.

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w SIWZ.

2.Lista wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł.

Okres gwarancji w miesiącach

Otrzymana punktacja

Kryterium cena brutto

(60%- maksymalnie 60pkt.)

Kryterium okres gwarancji  (40% - maksymalnie 40pkt.)

Łączna punktacja

1

Firma Remontowo Budowlana MAL-CER Cezary Żelazowski  ul. Szyby 26, 27-400 Ostrowiec Św.

417.088,56

60

60

40

100

2

INBUD Jerzy Zaborowski ul. Jana  Samsonowicza 40a, 27-400 Ostrowiec Św.

472.837,14

60

52,92

40

92,92

3

WODEX Sp. z o.o. Sp. k. ul. Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów

463.000,00

60

54,05

40

94,05

3.Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: brak

4.Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: brak

5. W niniejszym postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów