W dniu 24 lutego 2021 roku /środa/ o godzinie 9.00 w sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Ćmielowie odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej odbytej w daniu 28 stycznia 2021r.

5. Sprawozdanie Burmistrza Ćmielowa z działalności w okresie między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ćmielowa.

7. Podjęcie uchwały w sprawie  pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ćmielów, położonej w miejscowości Czarna Glina, gm. Ćmielów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na ustanowienie na nieruchomości położonej w Ćmielowie, gm. Ćmielów, stanowiącej własność Gminy Ćmielów, służebności przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości przyległych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie dwóch pomieszczeń o łącznej pow. 67,3 m2, znajdujących się w świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w Krzczonowicach, gm. Ćmielów, położonej na działce ewidencyjnej nr 226/1 stanowiącej własność Gminy Ćmielów.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy ze środków funduszu zdrowotnego nauczycielom z terenu Miasta i Gminy Ćmielów.

14. Podjęcie uchwały zmiany uchwały Nr X/60/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 8 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu mienia komunalnego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2021r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ćmielów kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ćmielów.

19. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr  XXXVI/235/2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2021-2030.

20. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o złożonych  interpelacjach.

21. Wolne wnioski.        

22. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 respektując przepisy prawa, zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia ograniczam liczbę uczestników sesji tylko do udziału radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie.