INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2020 do 31. 12. 2020

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.)

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIII/136/2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2020 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 30 348 000 zł. , a po stronie wydatków kwotę : 33 298 000 zł.

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 2 950 000 zł.

Plan przychodów wyniósł : 3 450 000 zł. , a plan rozchodów : 500 000 zł.

Uchwała zakładała przychody pochodzące: z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie : 579 688,00 zł. , z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 20 312,00 zł. oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 2 850 000,00 zł.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na koniec IV kwartału 2020 r. , to jest do 31. 12. 2020 roku :

Planowane dochody wynosiły (po zmianach ) : 33 447 395, 00 zł , z tego :

- dochody bieżące : 31 463 219,59 zł.

- dochody majątkowe : 1 984 175,41 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : 31 443 776,39 zł. tj. w 94,01 % , z tego :

- dochody bieżące : 29 735 263,54 zł.

- dochody majątkowe : 1 708 512,85 zł.

Planowane wydatki wynosiły (po zmianach ) : 36 692 619,00 zł. , z tego :

- wydatki bieżące : 31 329 142 ,59 zł.

- wydatki majątkowe : 5 363 476 ,41 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : 30 888 231,26 zł. ,tj. w 84, 18 % . z tego :

- wydatki bieżące : 29 465 077, 76 zł.

- wydatki majątkowe : 1 423 153, 50 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi : 3 745 224 ,00 zł.

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości : 555 545,13 zł. (W wykonaniu dochodów znalazły się również środki z RFIL przeznaczone do wydatkowania w latach 2021 i 2022 )

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi :

- plan : + 134 077, 00 zł. ; - wykonanie : + 270 185, 78 zł.

Plan przychodów wynosi : 3 745 224 ,00 zł, a plan rozchodów : 500 000,00 zł.

Wykonanie przychodów wynosi : 1 745 224,60 zł. , a wykonanie rozchodów :500 000,00 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 2 250 000,00 zł., to jest : kredyt długoterminowy w wysokości : 2 250 000 ,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Ćmielów, 2021. 01. 31.

Sporządził : Jarosław Nowak

Skarbnik M. i Gm.