INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2021 do 31. 03. 2021

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz.U. z 2021 r., poz. 305   ze zm..) Uchwałą Nr  XXXVI/234/2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia  28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2021 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 30 797 000,00  zł., a po stronie wydatków kwotę : 34 853 360,00 zł.

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 4 056 360 zł.

Plan przychodów wyniósł : 4 656 360 zł. , a plan rozchodów : 600 000 zł.

Uchwała zakładała przychody pochodzące: z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie : 600 000,00 zł. , z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 206 360 zł. oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 2 850 000,00 zł.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na koniec I kwartału 2020 r. , to jest do 31. 03. 2021 roku :

Planowane dochody wynosiły (po zmianach ) : 30 991 350, 00 zł , z tego :

- dochody bieżące :          30 781 350 zł.

- dochody majątkowe :          210 000 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : 8 982 168,17 zł. tj. w 28,98 % , z tego :

- dochody bieżące :         8 962 863,49 zł.

- dochody majątkowe :        19 200,00 zł.

Planowane wydatki wynosiły (po zmianach ) : 34 908 282, 00 zł. , z tego :

- wydatki bieżące :          31 424 922 ,00 zł.

- wydatki majątkowe :      3 483 360 ,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : 7 761 336, 58 zł. ,tj. w 22,23 % . z tego :

- wydatki bieżące :            7 673 474, 48 zł.

- wydatki majątkowe :           87 862, 10 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi : 3 916 932 ,00 zł.

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości :                                    1 220 831,59 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi :

- plan : - 643 572, 00 zł. ; - wykonanie : + 1 289 389,01 zł.

Plan przychodów wynosi : 4 516 932, 00 zł, a plan rozchodów : 600 000,00 zł.

Wykonanie przychodów wynosi : 1 666 932,00 zł. (przy uwzględnieniu środków z RFIL) , a wykonanie rozchodów :150 000,00 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 2 100 000,00 zł., to jest : kredyt długoterminowy w wysokości : 2 100 000 ,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Ćmielów, 2021. 04. 30.

Sporządził : Jarosław Nowak

Skarbnik M. i Gm.