Ćmielów, dn. 01.07.2021 r.

Zapytanie ofertowe Nr ZP.271.10.2021

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto

Zamawiający:

Gmina Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

27-440 Ćmielów

NIP: 661-21-64-776

REGON: 830409910

Zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ćmielów na lata 2021- 2030

CPV 73220000-0 – Usługi doradcze w zakresie rozwoju

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ćmielów na lata 2021-2030” z wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie, przy zachowaniu zgodności z aktualnymi dokumentami strategicznymi lokalnymi i wyższego rzędu, planistycznymi i programowymi szczebla wspólnotowego, krajowego i regionalnego, w zakresie jakiego dotyczy przedmiot zamówienia.

2. Informacje ogólne dotyczące wykonania opracowania:

Minimalny zakres Strategii:

raport stanu, analiza i diagnoza strategiczna podstawowych uwarunkowań w sferach, przykładowo: przestrzeń i środowisko, społeczeństwo, gospodarka, rolnictwo, infrastruktura techniczna i sportowa, infrastruktura społeczna, kultura i turystyka, system zarządzania gminą oraz analiza opinii i trendów, podsumowanie analizy i diagnozy;

rozwój strategiczny w latach 2021-2030:

wizja rozwoju, misja, cele strategiczne i operacyjne, zadania w ramach poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych, analiza ważności i prawdopodobieństwa działań strategicznych (WiP), system wdrażania, monitorowania i finansowania Strategii, kluczowe instytucje i podmioty zaangażowane w proces wdrażania Strategii,

analiza SWOT

kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych,

oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym oraz wskaźniki ich osiągnięcia,

model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy,

obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań,

system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych,

ramy finansowe i źródła finansowania,

model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy.

Zakres realizacji usługi obejmuje w szczególności:

a) opracowanie diagnozy społeczno- gospodarczej Gminy Ćmielów

b) zorganizowanie, zawiadomienie o spotkaniach i przeprowadzenie warsztatów z przedstawicielami lokalnej społeczności w zakresie analizy wniosków z diagnozy społeczno- gospodarczej Gminy Ćmielów,

c) przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych projektu Strategii z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami Gminy Ćmielów oraz dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wraz z raportem opisującym ten proces i zestawieniem zgłoszonych uwag i wniosków oraz rekomendacją ich wprowadzenia lub odrzucenia

d) przygotowanie i opracowanie projektu dokumentu Strategii

e) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju lub odstąpienie od niej po uzgodnieniu z właściwymi organami

f) przedłożenie projektu Strategii Rozwoju Gminy Ćmielów Zarządowi Województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględniania ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa

g) przygotowanie prezentacji multimedialnej projektu Strategii

h) prezentacja ostatecznej wersji Strategii na komisjach i sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie

i) przygotowanie pełnej wersji opracowania po podjęciu przez Radę Miejską w Ćmielowie uchwały ws. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Ćmielów na lata 2021-2030 – 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płycie CD oraz 5 egzemplarzy w kolorowej wersji papierowej formatu A4

j) przygotowanie informacyjno-marketingowego streszczenia strategii do publikacji na stronie -internetowej Zamawiającego

k) przygotowanie systemu monitorowania i ewaluacji realizacji Strategii oraz wszelkich niezbędnych dokumentów wykonawczych

l) aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy w ciągu jednego roku od daty wykonania zamówienia

3. Ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia do: 31.12.2021 r.

Termin przekazania projektu Strategii do: 30.11.2021 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowywanego programu na każdym etapie tworzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zatwierdzenia ostatecznej wersji strategii.

Harmonogram prac nad sporządzeniem Strategii Rozwoju Gminy Ćmielów na lata 2021-2030.

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

1.

Opracowanie diagnozy społeczno- gospodarczej Gminy Ćmielów

Sierpień 2021

2.

Warsztaty z przedstawicielami lokalnej społeczności w zakresie analizy wniosków z diagnozy

Wrzesień 2021

3.

Przygotowanie projektu Strategii

Październik 2021

4.

Konsultacje społeczne projektu Strategii z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami Gminy Ćmielów oraz dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Październik – listopad 2021

5.

Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Ćmielów

Listopad 2021

6.

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju lub odstąpienie od niej po uzgodnieniu z właściwymi organami

Listopad 2021

7.

Przedłożenie projektu Strategii Rozwoju Gminy Ćmielów Zarządowi Województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględniania ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa

Listopad 2021

Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

Wykonawca podaje w ofercie łączną cenę wraz z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy i powinna być tak skalkulowana, aby obejmowała wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach, była ceną kompletną zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jednoznaczną i ostateczną, uwzględniającą ewentualne rabaty i upusty oraz wszelkie koszty związane z właściwym przygotowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia.

                5. Kryterium oceny ofert: 100% cena

6. Oferty należy złożyć:

w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, sekretariat – I piętro pokój nr 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem – Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ćmielów na lata 2021- 2030 , lub

pocztą elektroniczną na adres inwestycje3@cmielow.pl

7. Oferty należy składać w terminie do: 13.07.2021 r., do godz. 12:00. Oferty złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

8. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

9. Termin płatności: w terminie 30 dni od doręczenia faktur Zamawiającemu.

10. Osoba upoważniona do kontaktu: Martyna Duda, Tomasz Neyman – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, tel./fax. /15/ 8612018

11. Inne informacje:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca spełnił następujące warunki:

wykazał się niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie usług objętych niniejszym zapytaniem. Na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi będące przedmiotem niniejszego zapytania lub podobnych (tj. strategii rozwoju/programów strategicznych) obejmujących swoim zakresem obszar społeczno-gospodarczy gminy/powiatu/regionu lub obszaru funkcjonalnego - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zapytania. Na potwierdzenie wykonania wyżej wymienionych usług Wykonawca zobligowany jest przedstawić dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług ujętych w wykazie (kserokopie dokumentów - referencje, protokoły odbioru). Zadania nie podparte dokumentami nie będą brane pod uwagę.

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sprawie wyboru ofert bez wskazania przyczyny.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub odmawia podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

raportowanie postępu prac przez kontakt mailowy przynajmniej 1 raz na miesiąc, począwszy od daty podpisania umowy wraz z kompletowaniem i dostarczaniem na każde wezwanie Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa własności oraz prawa autorskie do dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Ćmielów na lata 2021-2030”.

Współpraca oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o występujących trudnościach w realizacji przedmiotu umowy.

12. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie . bip.cmielow.pl w dziale prawo lokalne/ ochrona danych osobowych.

13. Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – wykaz zrealizowanych usług

Burmistrz Ćmielowa

Joanna Suska