Ćmielów, dn. 13.08.2021 r.

Zapytanie ofertowe Nr ZP.271.12.2021

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto

Zamawiający:

Gmina Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

27-440 Ćmielów

NIP: 661-21-64-776

REGON: 830409910

Zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowa drogi gminnej nr 318075T ulicy Staszica obejmująca budowę kanalizacji deszczowej na działce nr ewid. 690 położonej w miejscowości Ćmielów

CPV 45232130-2 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania wody burzowej

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pasa drogowego drogi gminnej nr 318075T ulicy Staszica obejmująca budowę kanalizacji deszczowej na działce nr ewid,. 690 położonej w miejscowości Ćmielów.

Sposób wykonania zamówienia:

- Projektowa przebudowa pasa drogowego drogi gminnej obejmuje budowę kanału deszczowego z rur PCV 250-200 mm odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe z pasa drogowego drogi gminnej ulicy Staszica w Ćmielowie do istniejącej studzienki ściekowej na kanale śr. 1000 mm.

-Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy (bezpłatnie) opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz Inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą kanału deszczowego.

2. Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy wykonać w terminie do 29.10.2021r.

3. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

Wykonawca podaje w ofercie łączną cenę wraz z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa zostanie wyliczona w oparciu o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, przedmiar robót. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Cena oferty ma być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena jednostkowa określona w ofercie wykonawcy zawiera wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegać zmianom w czasie realizacji przedmiotu umowy. W cenie ofertowej mieści się całkowity koszt wykonania zadania wynikający ze specyfikacji technicznej, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, tj.:

- koszty organizacji zaplecza i terenów remontów wraz z zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż. i przepisów ruchu drogowego,

- koszty wykonania obmiarów i sporządzenia zestawienia ilości wykonanych robót,

- koszty odpowiedniego zabezpieczenia placów remontu i odpowiedniego oznakowania robót,

- inne koszty konieczne i niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.

4. Kryterium oceny ofert: 100% cena

5. Oferty należy złożyć:

w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, sekretariat – I piętro pokój nr 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem – Przebudowa drogi gminnej nr 318075T ulicy Staszica obejmująca budowę kanalizacji deszczowej na działce nr ewid. 690 położonej w miejscowości Ćmielów , lub

pocztą elektroniczną na adres inwestycje3@cmielow.pl

6. Oferty należy składać w terminie do: 23.08.2021 r., do godz. 12:00. Oferty złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

7. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia wraz z uzupełnionym kosztorysem ofertowym.

8. Termin płatności: w terminie 30 dni od doręczenia faktury Zamawiającemu.

9. Osoba upoważniona do kontaktu: Alicja Sadłowska – Moskalewicz,– Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 12, tel./fax. /15/ 8612018 w.23.

10. Inne informacje:

a) przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- kopię uprawnień kierownika robót. Osoba przeznaczona na to stanowisko musi posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalizacji wodociągowo- kanalizacyjnej o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót dla przedmiotu zamówienia.

- kopię opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na okres, co najmniej od daty zawarcia umowy do zakończenia realizacji zamówienia. W przypadku posiadania umowy ubezpieczenia na krótszy okres niż termin realizacji zamówienia Wykonawca dodatkowo musi złożyć oświadczenie, że ubezpieczy się na pozostały okres. W przypadku opłacania polisy w ratach, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia kopii kolejnych wpłat oraz polis.

b) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.

c) Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

d) Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub ofert wariantowych.

f) W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. W przypadku wpływu dwóch lub więcej ofert o najniższej takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej.

g) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

h) Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o dokonanej modyfikacji zostanie umieszczona w tożsamych miejscach, w których zostało zamieszczone zapytanie.

i) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

j) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

k) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

l) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

m)Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, dokonywać oczywistych poprawek omyłek rachunkowych i/lub pisarskich.

11. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie . bip.cmielow.pl w dziale prawo lokalne/ ochrona danych osobowych.

12. Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – specyfikacje techniczne

Załącznik nr 4 – przedmiar robót

Załącznik nr 5 - kosztorys ofertowy

Załącznik nr 6 – opis techniczny odwodnienia

Załącznik nr 7 – rysunki

Załącznik nr 8 – protokół z narady koordynacyjnej

Załącznik nr 9 – informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Załącznik nr 10 – dokumentacja geotechniczna

Burmistrz Ćmielowa

Joanna Suska