Ćmielów, dn.13.08.2021 r.

Zapytanie ofertowe Nr ZP.271.13.2021

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto

Zamawiający:

Gmina Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

27-440 Ćmielów

NIP: 661-21-64-776

REGON: 830409910

Zaprasza do złożenia oferty na: Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Ćmielów w miejscowościach: Smyków i Stoki Stare

CPV 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

CPV 37535200-9 – Wyposażenie placów zabaw

CPV 37410000-5 – Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych posiadających certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami na place zabaw w miejscowościach Smyków i Stoki Stare.

Roboty związane z dostawą i montażem urządzeń zabawowych placu zabaw:

- wykonanie dołów pod fundamenty

- wykonanie fundamentów betonowych pod montaż urządzeń

- montaż urządzeń zabawowych

- montaż urządzeń małej architektury

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami zamawiającego. Ponadto roboty powinny być zgodne z wymaganiami producenta urządzeń.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie następujących części zamówienia.

Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Stoki Stare

Wykaz urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Stoki Stare na działce nr 143 obręb Stoki Stare:

- karuzela krzyżowa z kierownicą – 1 szt.

- huśtawka podwójna metalowa – 1 szt.

- huśtawka ważka metalowa – 1 szt.

- bujak sprężynowy Konik – 1 szt.

- bujak sprężynowy Delfin – 1 szt.

- ławka żeliwna z oparciem – 2 szt.

- kosz z daszkiem – 2 szt.

- orbitrek – 1 szt.

2) Budowa placu zabaw w m. Smyków

Wykaz urządzeń placu zabaw w miejscowości Smyków na działce nr 47 obręb Podgrodzie:

- huśtawka ważka metalowa – 1 szt.

- bujak sprężynowy Konik – 1 szt.

- bujak sprężynowy Motor – 1 szt.

- zestaw zabawowy – zjeżdżalnia z huśtawką wahadłową – 1 kpl.

Szczegółowe wymiary, opis techniczny, montaż urządzeń określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót.

Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana oraz powinna posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania (atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, protokoły badań itp.)

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi, normami i przepisami prawa.

2. Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy wykonać w terminie do: 15.10.2021r.

Lokalizacja poszczególnych elementów placu zabaw zostanie uzgodniona po podpisaniu umowy na etapie wykonywania robót.

3. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

Cena ryczałtowa jaką rozlicza się Inwestor z Wykonawca powinna uwzględniać wszystkie roboty określone w przedmiarze robót oraz te roboty które nie są ujęte w dokumentacji, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj. koszty zabezpieczenia placu budowy, koszty przeprowadzenia wszelkich wymaganych przepisami prób, badań, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i przygotowania dokumentacji odbiorowej; koszty doprowadzenia nawierzchni terenu po zakończeniu budowy do stanu pierwotnego; koszt wywozu i utylizacji odpadów powstałych w skutek prowadzenia robót, koszt tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz inne koszty niezbędne i konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Podstawą wyliczonej ceny ryczałtowej jest kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę jako załącznik do formularza ofertowego i sporządzony w oparciu o dostarczony przez Inwestora przedmiar robót i dokumentację projektową. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena jednostkowa ofertowa będzie obowiązywała przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie.

4. Kryterium oceny ofert: 100% cena

5. Oferty należy złożyć:

w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, sekretariat – I piętro pokój nr 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem – Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Ćmielów w miejscowościach: Smyków i Stoki Stare lub

pocztą elektroniczną na adres inwestycje3@cmielow.pl

6. Oferty należy składać w terminie do: 24.08.2021 r., do godz. 12:00.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

7. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

8. Termin płatności: w terminie 14 dni od doręczenia faktur Zamawiającemu.

9. Osoba upoważniona do kontaktu: Paweł Cielecki – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 1, tel./fax. /15/ 8612018 w. 23.

10. Inne informacje:

  1. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

  2. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  5. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część zamówienia.

  6. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

  7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub odmawia podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

  8. Współpraca oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o występujących trudnościach w realizacji przedmiotu umowy.

  9. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny oraz możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

  10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

  11. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, dokonywać oczywistych poprawek omyłek rachunkowych i/lub pisarskich.

11. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.cmielow.pl w dziale prawo lokalne/ ochrona danych osobowych.

12. Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Dokumentacja techniczna (przedmiary robót, kosztorysy ofertowe, specyfikacje techniczne)

Część I zamówienia – załącznik nr 3a

Część II zamówienia – załącznik nr 3b

Burmistrz Ćmielowa

Joanna Suska