Ćmielów, dn. 19.11.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe Nr ZP.271.17.2021

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto

 

Zamawiający:

Gmina Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

27-440 Ćmielów

NIP: 661-21-64-776

REGON: 830409910

 

Zaprasza do złożenia oferty na: Budowa przyłącza wodociągowego oraz zbiornika na  nieczystości ciekłe do budynku świetlicy w miejscowości Podgórze, Gmina Ćmielów

 

CPV  45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne

452332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45232400-6 – Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232440-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

 

1.      Przedmiot zamówienia i sposób wykonania

Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza wody do istniejącego budynku świetlicy oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 na działce nr ewid. 588 położonej w miejscowości Podgórze, Gmina Ćmielów. Zakres objęty jest budową bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe przeznaczonego do gromadzenia ścieków socjalno- bytowych wraz z odejściem kanalizacyjnym z rur PVC 160mm połączonym z instalacją wewnętrzną budynku świetlicy, zlokalizowanego na działce nr ewid. 588 w miejscowości Podgórze. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej wydane przez Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie. Przyłącze należy wykonać z rur PE 32x3,7 mm o długości 12,8 mb. Zagłębienie projektowanego przyłącza wody od 1,6 do 1,5m. Rurociąg należy ułożyć na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości  warstwy 10 cm, następnie obsypać piaskiem 15 cm. Przed zasypaniem wykopów przyłącze wody należy zgłosić do odbioru przez Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie. Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i podpisać umowę z Samorządowym Zakładem Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie na dostawę wody.

 

2.      Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy wykonać w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy.

3.      Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

Wykonawca podaje w ofercie łączną cenę wraz z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa zostanie wyliczona w oparciu o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, przedmiar robót. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Cena oferty ma być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena jednostkowa określona w ofercie wykonawcy zawiera wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegać zmianom w czasie realizacji przedmiotu umowy. W cenie ofertowej mieści się całkowity koszt wykonania zadania wynikający ze specyfikacji technicznej, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, tj.:

- koszty organizacji zaplecza i terenów remontów wraz z zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż. i przepisów ruchu drogowego,

- koszty wykonania obmiarów i sporządzenia zestawienia ilości wykonanych robót,

- koszty odpowiedniego zabezpieczenia placów remontu i odpowiedniego oznakowania robót,

- inne koszty konieczne i niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.

 

4.      Kryterium oceny ofert: 100% cena

 

5.       Oferty należy złożyć:

a)       w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, sekretariat – I piętro pokój nr 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem – Budowa przyłącza wodociągowego oraz zbiornika na  nieczystości ciekłe do budynku świetlicy w miejscowości Podgórze, Gmina Ćmielów , lub

b)        pocztą elektroniczną na adres inwestycje3@cmielow.pl

 

6.      Oferty należy składać w terminie do: 26.11.2021 r., do godz. 12:00. Oferty złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

 

7.      Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia wraz z uzupełnionym kosztorysem ofertowym.

 

8.      Termin płatności: w terminie 30 dni od doręczenia faktury Zamawiającemu.

9.      Osoba upoważniona do kontaktu: Alicja Sadłowska – Moskalewicz,– Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 12, tel./fax. /15/ 8612018 w.23.

 

10.  Inne informacje:

b) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.

c) Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

d) Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub ofert wariantowych.

f) W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. W przypadku wpływu dwóch lub więcej ofert o najniższej takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej.

g) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

h) Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o dokonanej modyfikacji zostanie umieszczona w tożsamych miejscach, w których zostało zamieszczone zapytanie.

i) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

j) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

k) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

l) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

m)Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, dokonywać oczywistych poprawek omyłek rachunkowych i/lub pisarskich.

 

 

11.  Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie . bip.cmielow.pl w dziale prawo lokalne/ ochrona danych osobowych.

 

12.  Załączniki:

a)      Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

b)      Załącznik nr 2 –  wzór umowy

c)      Załącznik nr 3 – dokumentacja projektowa (przedmiar robót, specyfikacje techniczne, opisy techniczne, projekty zagospodarowania)