Ćmielów, dn.26.11.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe Nr ZP.271.19.2021

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto

 

Zamawiający:

Gmina Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

27-440 Ćmielów

NIP: 661-21-64-776

REGON: 830409910

 

Zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie usług medycznych”

 

Kody CPV: 85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

 

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy, tj. badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników UMiG w Ćmielowie zgodnie z rozporządzeniem   Ministra  Zdrowia  i   Opieki  Społecznej   z    dnia  30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz  orzeczeń lekarskich wydawanych  do celów przewidzianych w Kodeksie prac(Dz.U. z 2016r, poz. 2067 ze zm.) i ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2019, poz. 1175 ze zm.)

Badaniami objęci będą:

- pracownicy UMiG w Ćmielowie

- pracownicy grup prac interwencyjnych, robót publicznych i osób zatrudnionych po stażu

- kierowcy Ochotniczych Straży Pożarnych oraz strażacy OSP w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej (w tym w szczególności przez wykonanie kompleksowych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie Pracy, orzecznictwie lekarskim dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i przepisach wydanych na jego podstawie oraz ocenę możliwości wykonywania pracy, uwzględniając stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy)

Opieką zdrowotną zostaną objęci pracownicy na następujących stanowiskach:

- pracownik administracji (praca przy monitorze ekranowym)

- pracownik na stanowisku kierowniczym (praca przy monitorze ekranowym, praca na stanowisku decyzyjnym i związanym z odpowiedzialnością)

- sprzątaczka (praca na wysokości do 3m, kontakt z detergentami)

- konserwator, palacz CO (praca na wysokości do 3m, dźwiganie towarów, praca w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu, zmienne warunki atmosferyczne)

- kierowcy (praca wymagająca sprawności psychoruchowej)

- strażacy OSP (zagrożenia wynikające z narażenia życia)

- pracownik fizyczny (praca na wysokości powyżej 3 m)

- pracownik fizyczny oraz pracownicy na innych stanowiskach zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Przewidywana szacunkowa liczba osób skierowanych do wykonania badań w okresie 3 lat tj. od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r. to ok. 150. Rzeczywista liczba osób skierowanych na badania będzie wynikać z faktycznych potrzeb Zamawiającego. Miejsce wykonywania badań: m. Ćmielów, Bodzechów, Ostrowiec Św., Ożarów i najbliższe okolice. Podstawą do świadczenia usług medycznych będzie imienne skierowanie wydane każdej osobie kierowanej na badania, opatrzone nagłówkową pieczęcią Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie lub upoważnionego pracownika Urzędu. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:

- wykonania badań lekarskich bez zbędnej zwłoki, zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej przez uprawnionych do ich wykonania lekarzy posiadających odpowiednie do rodzaju badania kwalifikacje zawodowe,

- wydania osobie skierowanej na badania zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia w 2 egz.

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

 

2.      Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.

 

3.      Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

Wykonawca podaje cenę oferty zgodnie z obliczoną ceną w formularzu cenowym. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.

Cena ofertowa ma być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie. W przypadku konieczności skorzystania przez Zamawiającego z usług niewymienionych w formularzu cenowym, wykonawca umożliwi zamawiającemu z tych usług zgodnie z ogólnie obowiązującym cennikiem usług wykonawcy.

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych (PLN).

4.      Kryterium oceny ofert: 100% cena

 

5.       Oferty należy złożyć:

a)       w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, sekretariat – I piętro pokój nr 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem –  Oferta na świadczenie usług medycznych, lub

b)        pocztą elektroniczną na adres inwestycje3@cmielow.pl

 

6.      Oferty należy składać w terminie do: 03.12.2021 r., do godz. 12:00. Oferty złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

 

7.      Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Do oferty należy załączyć uzupełniony i podpisany załącznik nr 1 do oferty – formularz cenowy.  Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu oznacza pełną akceptację warunków zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

8.      Osoby upoważniona do kontaktu: Anita Ziółkowska (w sprawie przedmiotu zamówienia), Martyna Duda (w sprawie procedury) – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie , 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, tel./fax. /15/ 8612018.

 

9.      Inne informacje:

a) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.

b) Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

d) Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub ofert wariantowych.

f) W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. W przypadku wpływu dwóch lub więcej ofert o najniższej takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej.

g) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

h) Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o dokonanej modyfikacji zostanie umieszczona w tożsamych miejscach, w których zostało zamieszczone zapytanie.

i) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

j) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

k) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

l) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

m)Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, dokonywać oczywistych poprawek omyłek rachunkowych i/lub pisarskich.

 

10.  Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie . bip.cmielow.pl w dziale prawo lokalne/ ochrona danych osobowych.

 

11.  Załączniki:

a)      Załącznik nr 1 – formularz ofertowy + formularz cenowy

b)      Załącznik nr 2 –  wzór umowy

 Burmistrz Ćmielowa

Joanna Suska