Ćmielów, dn.07.12.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe Nr ZP.271.21.2021

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto

 

Zamawiający:

Gmina Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

27-440 Ćmielów

NIP: 661-21-64-776

REGON: 830409910

 

Zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę opasek zdrowia w związku z realizacją wsparcia w ramach Modułu IV programu ,, Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

 

1.      Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego opasek zdrowia  cardio watch dla 445 osób z orzeczoną niepełnosprawnością ( w tym dla 40 dzieci do 12 r.ż.) . Profesjonalna        opaska        zdrowia        ma        służyć        do        pomiaru        temperatury        ciała i otoczenia i zapewniać dokładny i wiarygodny pomiar w bardzo krótkim czasie. Opaska ma mieć nie tylko termometr lecz także posiadać funkcje pomiaru ciśnienia krwi, analizę natlenienia krwi, przesiewowe badanie EKG oraz informację o połączeniu przychodzącym na telefon i wiadomości sms.

Wykonawca będzie prowadził przegląd techniczny dostarczonych opasek zdrowia raz na 6 miesięcy w całym okresie gwarancji, w uzgodnionym terminie i w wyznaczonym miejscu przez Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie.

W razie awarii opaski zdrowia cardio watch wymiana na nowy sprzęt w ciągu 1 dnia roboczego na koszt dostawcy.

Gwarancja i okres rękojmi wynosi 24 miesiące.

                                                                 

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:

Profesjonalna opaska zdrowia  ilość 445 szt., w tym dla 40 dzieci do 12 roku życia  które posiadają parametry:

1)      Funkcja pomiar temperatury ciała: a)zakres pomiaru: 34,00C do 43,00C

b) dokładność pomiaru: ±0,30C/0,50C, 34,00C do 43,00C

2) Pomiar ciśnienia krwi

3) Pomiar pulsu – funkcja pulsometru

4) Pomiar natlenienia krwi funkcja pulsoksymetru

5) Pomiar EKG

6) Monitor snu

7) Dodatkowe funkcje w opasce i dedykowanej aplikacji:

-  godzina, data, dzień tygodnia

-  krokomierz

-  funkcje sportowe: bieganie, jazda rowerem, koszykówka, wspinaczka, piłka nożna

-  przebyty dystans

-  licznik spalonych kalorii

-  alarm bezruchu

-  wiadomości, połączenia, powiadomienia z aplikacji społecznościowych

-  alarm wibracyjny

-  budzik

-  funkcja znajdź telefon

-  funkcja znajdź opaskę

-  regulacja jasności

-  zdalna muzyka

-  stoper.

8) Dane techniczne:

·    Dedykowana aplikacja w języku polskim WearFit 2.0

·    Kompatybilność z IOS 8.2+ oraz Android 4.4+

·    Bluetooth 4.2

·    Wodoszczelność IP67

·    Ekran 2.0”

·    Podświetlany wyświetlacz TFT

·    Rozdzielczość 135x240px

·    Ram 128KB

·    Bateria 90 mAh

·    G sensor

·    Silikonowy Pasek

·    Pamięć 12 pomiarów

 

9)  Ładowanie po zdjęciu paska, pod którym umieszczona jest końcówka USB i podłączeniu do portu USB.

10)    Opaski w kolorze czarnym dla dorosłych w ilości 405 sztuk oraz 40 sztuk dla dzieci do 12 r.ż. w kolorze niebieskim lub w odcieniu tego koloru

 

Oferowane opaski zdrowia muszą spełniać wszystkie powyższe parametry.

 

2.      Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy wykonać w terminie do 20 grudnia 2021r.

3.      Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

Wykonawca podaje w ofercie łączną cenę wraz z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Cena oferty ma być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena jednostkowa określona w ofercie wykonawcy zawiera wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegać zmianom w czasie realizacji przedmiotu umowy. W cenie ofertowej mieści się całkowity koszt wykonania zadania wynikający z opisu szczegółowego przedmiotu zamówienia.

 

4.      Kryterium oceny ofert: 100% cena

 

5.       Oferty należy złożyć:

a)       w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, sekretariat – I piętro pokój nr 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem –  Oferta na dostawę opasek zdrowia, lub

b)        pocztą elektroniczną na adres inwestycje3@cmielow.pl

 

6.      Oferty należy składać w terminie do: 10.12.2021 r., do godz. 12:00. Oferty złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

 

7.      Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia wraz z uzupełnionym kosztorysem ofertowym.

 

8.      Termin płatności: w terminie 14 dni od doręczenia faktury Zamawiającemu.

9.      Osoba upoważniona do kontaktu: Joanna Borkowska – Ośrodek Pomocy Społecznej, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 38, tel./fax. /15/ 8612281.

 

10.  Inne informacje:

a) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.

b) Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

c) Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub ofert wariantowych.

e) W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. W przypadku wpływu dwóch lub więcej ofert o najniższej takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej.

f) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

g) Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o dokonanej modyfikacji zostanie umieszczona w tożsamych miejscach, w których zostało zamieszczone zapytanie.

h) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

i) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

j) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

k) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

l)Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, dokonywać oczywistych poprawek omyłek rachunkowych i/lub pisarskich.

m) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

11.  Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie . bip.cmielow.pl w dziale prawo lokalne/ ochrona danych osobowych.

 

12.  Załączniki:

a)      Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

b)      Załącznik nr 2 –  wzór umowy

 

                                                                                            Burmistrz Ćmielowa

                                                                                                Joanna Suska