Ćmielów dn. 21.12.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe Nr ZP.271.25.2021

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto

 

 

Zamawiający:

Gmina Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

27-440 Ćmielów

NIP: 661-21-64-776

REGON: 830409910

 

 

 

Zaprasza do złożenia oferty na: „Budowa tarasu widokowego z zadaszeniem na działce 234 położonej w miejscowości Podgrodzie, gmina Ćmielów”

CPV 45211320-8 – roboty budowlane w zakresie budowy tarasów widokowych

 

1.       Przedmiot zamówienia:

 

1.1.    Przedmiotem niniejszego zapytania jest budowa tarasu widokowego z zadaszeniem o powierzchni zabudowy do 19,6 m2 na działce nr. ewid. 234 położonej w miejscowości Podgrodzie, Gmina Ćmielów. Teren działki o numerze ewidencyjnym 234 położony nad rzeką Kamienną w miejscowości Podgrodzie. Na terenie działki znajdują się ruiny średniowiecznego zamku wraz ze śladami wałów i fosy które są wpisane do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod nr A.601. Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy pod nadzorem osób uprawionych do kierowania robotami. Konstrukcja tarasu widokowego drewniana w kształcie sześcianu z dachem wielospadowym, pokryta gontem bitumicznym szarym wsparta na słupach drewnianych. Wymiary tarasu widokowego w formie sześcianu o boku 2,5 m, wysokość  4,46 m. Taras widokowy zadaszony na teren otaczający ze wszystkich stron. Daszek wielospadowy o kącie nachylenia 40-60°. Konstrukcja dachu wykonana z krokwi o wymiarach 6x12 cm, pełne deskowanie deska gr. 12 mm. Wymiary tarasu widokowego w formie sześcianu o boku 2,5 m, wysokość 4,36 m. Posadowienie na stopach fundamentowych o wymiarach 30x30x60 cm, na głębokości 60 cm poniżej poziomu terenu wykonane z betonu B20  o rozstawie jak na rys. K1. Obiekt posiada konstrukcje jętkową wspartą na słupach drewnianych. Wymiary i lokalizację elementów drewnianych wykonać z drewna klasy C-30 pokazanych na rysunkach konstrukcyjnych  K3, K4, K5, K6. Wszystkie elementy drewniane dwukrotnie zaimpregnować preparatem pleśnio–grzybobójczym oraz preparatem ognioochronnym do stopnia niepalności.  

 

1.2. Roboty budowlane i montażowe będą prowadzone z zaleceniami i na warunkach konserwatorskich określonych w decyzji nr 22/A/2021 z dnia 22.01.2021 r. przez Kierownika Delegatury w Sandomierzu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Zalecenia: do  budowy należy użyć materiałów naturalnych: konstrukcja i gont drewniane, prace ziemne przy budowie tarasu z zadaszeniem prowadzić pod nadzorem uprawionego archeologa.

1.3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

 

1.4. Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze zapytaniem ofertowym, placem przyszłej budowy   (zalecane), dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót tak aby złożona oferta dotyczyła wszystkich możliwych robót w sposób gwarantujący  prawidłowe, kompletne  i terminowe wykonanie zamówienia.

1.5. Sposób wykonania zamówienia określają: projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, wzór umowy i zapytanie ofertowe.

1.6. Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

-  jedną osobą legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi do objęcia funkcji kierownika budowy. Osoba przeznaczona na to stanowisko musi posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333). Zamawiający dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020r. poz. 220). Osoby wskazane przez wykonawcę w wykazie osób muszą posiadać znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

Zamawiający uzna uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniejszych przepisów pod warunkiem, że będą uprawniały do kierowania robotami budowlanymi związanymi z danym obiektem budowlanym będącym przedmiotem zamówienia.

Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże kierownika budowy oraz dołączy do oferty kopię uprawnień zawodowych ww. osoby

 

 

2.      Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy wykonać w terminie: do 31 maja 2022 r.

 

3.      Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

Cena oferty powinna być podana następująco: cena brutto (z VAT) w tym: cena netto, kwota podatku od towarów i usług (VAT).

Cena  podana przez wykonawcę w ofercie będzie ceną stałą i nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. Wartości należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. W cenie ofertowej wykonawca winien zawrzeć wszelkie koszty nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj.: koszty zabezpieczenia placu budowy, koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej; koszty doprowadzenia nawierzchni terenu po zakończeniu budowy do stanu pierwotnego;  koszt wywozu i utylizacji odpadów powstałych w skutek prowadzenia robót, (koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej);  koszty organizacji zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezbędnym doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż. i przepisów ruchu drogowego; koszty segregowania, składowania i transportu odpadów oraz wywozu ziemi i gruzu budowlanego, wywozu oraz opłat za czas ich składowania, koszty przeprowadzenia wszelkich wymaganych przepisami prób, badań, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,  koszty dopuszczenia do prac z PGE oraz koszty uzgodnień i zajęcia pasa drogowego oraz koszty sporządzenia i uzgodnienia  projektu organizacji ruchu i uzgodnienia zajęcia  pasa drogowego z zarządcą drogi, koszty kompleksowej obsługi geodezyjnej: tyczenie, bieżąca obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza w trzech egzemplarzach. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację geodezyjną powykonawczą oraz przekazać ją Zamawiającemu wraz z potwierdzonym zgłoszeniem złożenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego. Wykonawca w terminie do 2 miesięcy od daty odbioru przekaże Zamawiającemu mapę inwentaryzacji przyjętą do zasobu Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Brak inwentaryzacji w powyższym terminie skutkować będzie zleceniem opracowania mapy przez Zamawiającego, a kosztami jej wykonania zostanie obciążony Wykonawca; koszty odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzenia robót budowlanych,   koszty zabezpieczenia i ubezpieczenia placu budowy i odpowiedniego oznakowania, koszty uzgodnień i zawiadomień gestorów obiektów i infrastruktury wynikającej z wydanych warunków technicznych oraz inne koszty konieczne i niezbędne do poniesienia celem realizacji zamówienia.

 

4.      Kryterium oceny ofert: 100% cena

 

5.       Oferty należy złożyć:

a)      w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, sekretariat – I piętro pokój nr 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem – Budowa tarasu widokowego z zadaszeniem na działce 234 położonej w miejscowości Podgrodzie, gmina Ćmielów lub

b)        pocztą elektroniczną na adres inwestycje3@cmielow.pl

 

6.      Oferty należy składać w terminie do: 04.01.2022 r., do godz. 12:00.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

 

7.      Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

8.      Termin płatności: w terminie 30 dni od doręczenia faktur Zamawiającemu.

 

 

9.      Osoba upoważniona do kontaktu: Paweł Cielecki – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 12, tel./fax. /15/ 8612018 w. 23.

 

10.  Inne informacje:

a)      Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

b)      Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

c)      Jeżeli ceny ofert będą przekraczały kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcami, którzy złożyli oferty lub unieważnienia postępowania.

d)      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

e)      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

f)       Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

g)      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub odmawia podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

h)      Współpraca oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o występujących trudnościach w realizacji przedmiotu umowy.

i)       Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny oraz możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

j)       Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

k)      Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, dokonywać oczywistych poprawek omyłek rachunkowych i/lub pisarskich.

l)       Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.

m)   Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

n)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

 11.  Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.cmielow.pl w dziale prawo lokalne/ ochrona danych osobowych.

 

 

12.  Załączniki:

a)      Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

b)      Załącznik nr 2 –  wzór umowy

c)      Załącznik nr 3 – dokumentacja techniczna (kosztorys ofertowy, przedmiar robót, rysunki, STWiOR)

 

 

 

Burmistrz Ćmielowa

/-/ Joanna Suska