Ćmielów, dn. 14.03.2022 r.

 

Zapytanie ofertowe Nr ZP.271.4.2022

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto

 

 

Zamawiający:

Gmina Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

27-440 Ćmielów

NIP: 661-21-64-776

REGON: 830409910

 

 

 

Zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Miasta i Gminy Ćmielów

CPV 90650000-8 usługi usuwania azbestu

 

1.       Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych obiektów budowlanych (wskazanych przez Zamawiającego) z terenu miasta i gminy Ćmielów. Realizacja usługi będzie się odbywać na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Wykonawca będzie odpowiadał za:

a)      dostarczenie odpowiednich worków i opakowań do pakowania odpadów bezpośrednio do mieszkańców, od których odpady będą odbierane (wg listy przekazanej przez urząd);

2)      zabezpieczenie  odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (pakowanie),

3)      dokładne zważenie zapakowanych odpadów przy ich odbiorze z danej posesji;

4)      przygotowanie do transportu i załadunek,

5)      wydanie właścicielowi – użytkownikowi działki, z której odpady zostaną odebrane - dokumentu potwierdzającego wagę odebranych odpadów;

6)      przetransportowanie na składowisko odpadów niebezpiecznych zebranych odpadów z zachowaniem obowiązujących przepisów;

7)      przekazanie odpadów  na składowisko i okazanie się kartą przekazania odpadów na składowisko;

Przedmiot zamówienia  należy wykonać  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie  wytycznymi, normami i przepisami prawa.

2.      Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy wykonać w terminie do 30.11.2022r. Terminy poszczególnych odbiorów – w terminie do 20 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

 

 

 

3.      Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena jednostkowa ofertowa będzie obowiązywała przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie. Rzeczywista wartość przedmiotu umowy będzie wynikać z faktycznych potrzeb Zamawiającego.

 

4.      Kryterium oceny ofert: 100% cena

 

5.       Oferty należy złożyć:

a)      w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, sekretariat – I piętro pokój nr 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem - Oferta na odbiór, transport i utylizację wyrobów azbestowych z terenu Miasta i Gminy Ćmielów”.  lub

b)        pocztą elektroniczną na adres inwestycje3@cmielow.pl

 

6.      Oferty należy składać w terminie do: 18.03.2022 r., do godz. 12:00.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

 

7.      Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

8.      Termin płatności: w terminie 14 dni od doręczenia faktur Zamawiającemu.

 

9.      Osoba upoważniona do kontaktu: Ireneusz Bednaruk – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 1, tel./fax. /15/ 8612018 w. 14.

 

10.  Inne informacje:

a)      Wykonawca przystępujący do postępowania winien posiadać wpis do rejestru podmiotów transportujących odpady o kodzie 170605, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (tzw. baza BDO)

b)      W przypadku przedłożenia ofert o takiej samej cenie, Wykonawcy zostaną wezwani do złożenia oferty dodatkowej. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

c)      Jeżeli ceny ofert będą przekraczały kwotę, jaką zamierza się przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcami, którzy złożyli oferty lub unieważnienie postępowania.

d)      Zamawiający nie będzie dokonywał oceny oferty, jeżeli: zostanie złożona po terminie.

e)      Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

f)       W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o dokonanej modyfikacji zostanie umieszczona w tożsamych miejscach, w których zostało zamieszczone zapytanie.

g)      Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.

h)      Zamawiający zastrzega możliwość zmiany, albo odwołania niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.

i)       Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania, bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

j)       Informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza w tożsamy sposób w jaki zostało ogłoszone zapytanie.

k)      Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje się kwotę wpisaną słownie. 

l)       Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

m)   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub ofert wariantowych.

n)      Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz umowie.

 

 

11.  Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.cmielow.pl w dziale prawo lokalne/ ochrona danych osobowych.

 

12.  Załączniki:

a)      Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

b)      Załącznik nr 2 – umowa

c)      Załącznik nr 3 – umowa powierzania danych osobowych do przetwarzania

 

 

Burmistrz Ćmielowa

Joanna Suska