OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ćmielowa wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko