ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto na: opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną w m. Ćmielów dla realizacji zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC 250 mm w pasie drogi gminnej ulicy Mostowej (działka nr ew. 796) i Wałowej (działka nr ew. 765, 783/1) w Ćmielowie ”