INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2022  do 30. 09. 2022

 

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz.U. z 2021 r., poz. 305  ze zm..) w zw. z Uchwałą Nr  LI / 328 / 2022 Rady Miejskiej            w Ćmielowie  z dnia  25 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2022 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :                        28 900 242,00  zł. zł., a po stronie wydatków kwotę : 35 129 385,00 zł.

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 6 229 143 zł.,

Plan przychodów wyniósł : 6 929 143 zł, a plan rozchodów : 700 000 zł.

Uchwała zakładała pokrycie deficytu  przychodami pochodzącymi : z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie : 1 750 000 zł.  , z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach : 1 179 143 zł. oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 3 300 000 zł.

 Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na koniec III  kwartału 2022 r. , to jest do 30. 09. 2022 roku :

Planowane dochody wynosiły (po zmianach ) : 37 288 159,02 zł , z tego :

- dochody bieżące :          36 435 203,45 zł.

- dochody majątkowe :          82852 955,57 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : 29 907 189,65 zł.   zł. tj. w 80,21 % , z tego :

- dochody bieżące :         29 749 697,43 zł.

- dochody majątkowe :         157 492,22 zł.

Planowane wydatki wynosiły (po zmianach ) : 43 722 874,02 zł., z tego :

- wydatki bieżące :          38 223 544, 26zł.

- wydatki majątkowe :      5 499 329,76 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : 26 168 214,55 zł. ,tj. w 59,85 % . z tego :

- wydatki bieżące :              24 584 932 ,36 zł.

- wydatki majątkowe :           1 583 282,19 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi : 6 434 715 zł.

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości :                                    3 738 975,10  zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi :

- plan : - 1 788 340, 81 zł. ; - wykonanie : + 5 164 765,07 zł.

Plan przychodów wynosi : 7 134 715, 00 zł, a plan rozchodów : 700 000,00 zł.

Wykonanie przychodów wynosi : 4 509 019,16  zł. a wykonanie rozchodów :550 000,00 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 2 100 000,00 zł., to jest : kredyt długoterminowy w wysokości : 2 100 000 ,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Ćmielów, 2022. 10. 31.

Sporządził : Jarosław Nowak

Skarbnik M. i Gm.