OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ćmielów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.