O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu postanowienia prostującego omyłkę pisarską w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "OSC4452A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 59 obręb Przeuszyn, gm. Ćmielów