INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2007 do 30.09.2007

 

sporządzona na podstawie art. 14 pkt 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 249 , poz. 2104 z późn. zmianami)

 

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VI/38/2007 z dnia 27.02.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2007 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  14 197 000 zł , a po stronie wydatków kwotę  : 15 077 000  zł.

            Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 880 000 zł.

Plan przychodów wyniósł : 880 000 zł , a plan rozchodów : 0 zł.

Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 700 000 zł., a pozostała kwota 180 000    to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.

            Na koniec III kwartału roku 2007 roku plan dochodów w stosunku do kwot pierwotnie planowanych wzrósł o kwotę 501 359   , a plan wydatków w stosunku do kwot pierwotnie planowanych wzrósł o kwotę  1 047 864    (zawarte w podjętych uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza Ćmielowa)

            Po  zmianach ostateczny plan dochodów budżetowych stanowił kwotę :14 698 359 zł , a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 16 124 864   , z tego :

a)      wydatki bieżące : 13 782 938  zł ,

b)      wydatki majątkowe : 2 341 926  

           Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną  kwotę : 1 426 505  zł,  z czego pokrycie w wysokości  : 1 058 505     stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów,  352 000 zł  to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych , a 16 000 zł z nadwyżki z lat ubiegłych.

         Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2007 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona ostatecznie na poziomie  9,71 %.

        Przychody budżetu ustalono w wysokości  1 426 505  zł,  a rozchody budżetu w wysokości 0  zł.

Na koniec III  kwartału , to jest do 30. 09. 2007 roku :

        Planowane (po zmianach )w kwocie  14 698 359 zł dochody zostały w wysokości  :        11 369 374 ,15 zł. , co stanowi  77,35 % .

        Planowane (po zmianach )w kwocie 16 124 864  wydatki zostały wykonane w wysokości  :  10 399 061,10   co stanowi  64,49  % . , z tego :

A  . wydatki bieżące :   9 444 513,75 zł (68,52 %),

B.   wydatki majątkowe : 954 547,35 zł (40,76 %).

 

       Fakt ,że wydatki zostały wykonane zostały w kwocie niżej od pozyskanych dochodów, stanowi ,że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka w wysokości :  970 313, 05  zł. 

 

 

Ćmielów , 2007-10-29