INFORMACJA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2010 do 30. 09. 2010


na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 (Dz. U. Nr 157, poz.1240)
       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLI/312/2010 z dnia 21.01.2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2010 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  22 574 388 zł. , a po stronie wydatków kwotę  : 26 774 388  zł.
 Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  4 200 000 zł.
Plan przychodów wyniósł : 4 376 082  zł , a plan rozchodów : 176 082  zł.
Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 3 776 312  zł., a pozostała kwota 362 599  zł  to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej  z lat ubiegłych w wysokości : 237 171 zł.
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.
Na koniec III kwartału 2010  roku plan dochodów stanowił kwotę : 21 829 832  zł,
z tego :
a) Dochody  bieżące       : 16 417 053  zł ,
b) Dochody  majątkowe :    5 412 779  zł ,
 a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę :  26 079 832  zł , z tego :
a) wydatki bieżące         :   17 080 788 zł ,
b) wydatki majątkowe :      8 999 044 zł .
           Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną  kwotę  : 4 250 000  zł ,  z czego pokrycie w wysokości  : 3 826 312  zł  stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów ,   362 599  zł  to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych ,a  237 171 zł. z nadwyżki z lat ubiegłych.
         Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2010 w stosunku do planowanych dochodów budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : 19,47  %.
        Przychody budżetu ustalono w wysokości  4 426 082  zł,  a rozchody budżetu w wysokości 176 082  zł.
Na  koniec  III  kwartału  2010 r. , to jest do 30. 09. 2010  roku  :
        Planowane (po zmianach )w kwocie 21 829 832  zł dochody zostały wykonany  w wysokości  :      14 075 042,14  zł, co stanowi  64,48  % . , z tego :
A  . dochody  bieżące :        12 993 896,73  zł.  
B.   dochody  majątkowe :    1 081 145,41  zł.
        Planowane (po zmianach )w kwocie 26 079 832  zł, wydatki zostały wykonane w wysokości  :  14 070 204,83  zł co stanowi  53,95 % . , z tego :
A  . wydatki bieżące :          11 919 983,97  zł.  
B.   wydatki majątkowe :       2 150 220,86  zł.
       Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości :  4 837,31  zł. 
Wykonanie przychodów wynosi : 1 039 421,57 zł. , a rozchodów :  143 818   zł.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych według Rb Z wynoszą : 690 774,77 zł. , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Stanowi kwota : 218 781,41 zł ; kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego Ożarów : 400 000,00 zł. ,a kwota 71 993,36 zł to zobowiązania wymagalne SZWiGK w Ćmielowie.
Łączna kwota należności wg Rb N wynosi : 1 685 844,74 zł. , z czego : gotówka i depozyty – 796 899,22 zł ; należności wymagalne – 847 266,95 zł. ; należności pozostałe : 41 678,57 zł.