OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ĆMIELOWA

           Działając na podstawie art. 10 § 1, art.91 § 3  i 49 kpa w związku z  art. 33 ust.1 oraz art.36 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/
Burmistrz Ćmielowa zawiadamia  ,że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ocen oddziaływania na środowisko dla inwestycji pod nazwą  ,, Budowa 4 szt. elektrowni wiatrowej Nordtank 150 XLR o mocy łącznej  600 kW,w miejscowości Drzenkowice , na działce o nr.122 wraz z infrastrukturą przyłączeniową do istniejącej sieci SN.W skład przyłącza będzie wchodzić budowa transformatora napowietrznego 0,4/15 kV, oraz podziemnej linii NN łączącej poszczególne wiatraki z transformatorem.”realizowanego przez inwestora Pana  Jarosława Przysuchę PPC Pompy Drzenkowice 3,27-440 Ćmielów. 
Odbędzie się rozprawa otwarta dla społeczeństwa w dniu 10.12.2010r. (piątek) o godzinie 10-tej  w budynku Szkoły Podstawowej w Brzóstowie .
W związku z powyższym zaprasza się wszystkie zainteresowane strony oraz społeczeństwo do uczestnictwa w rozprawie.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ćmielowa
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
-wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,
-wywieszenie na terenie miejscowości Drzenkowice tj. w rejonie planowanego przedsięwzięcia(Sołtys wsi Drzenkowice)
-wywieszenie na terenie miejscowości Małoszyce  (Sołtys wsi Małoszyce)
-zamieszczenie na stronie internetowej BIP
-strony postępowania przez obwieszczenie