Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 96/2011 z dnia 15 września 2011r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 4.845.000euro znak: I.2719.16.2011 pn.: "Remont drogi gminnej Nr 318012 rzczonowice-Buszkowice (stary nr drogi 000578T) - etap II".