Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 100/2011 z dnia 20 września 2011r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 4.845.000euro znak: I.2710.17.2011 pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 318068T - ulicy Polnej w Ćmielowie - etapII".