OBWIESZCZENIE
z dnia 3 lutego 2012r.
o przystąpieniu do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Brzóstowa, oraz strategicznej oceny oddziaływania przedmiotowego opracowania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1-5, art.40 i art.41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ćmielowie Uchwały Nr XIV/128/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa, uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/178/2005 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 sierpnia 2005 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2005 r. Nr 261, poz. 3210 oraz o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Przedmiotem I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest dopuszczenie realizacji infrastruktury technicznej, gazociągu przesyłowego wysokoprężnego DN 500. Obszar objęty I zmianą planu oznaczony jest na załączniku graficznym.
Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27 - 440 Ćmielów na piśmie, do protokółu lub drogą mailową bez wymaganego podpisu elektronicznego na adres urzad@cmielow.pl do dnia 27 lutego 2012 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ćmielowa. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wniosek do projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27 - 440 Ćmielów do dnia 27 lutego 2012 r.