OBWIESZCZENIE
z dnia 3 lutego 2012 r.
o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ćmielów oraz strategicznej oceny oddziaływania przedmiotowego opracowania na środowisko.

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1-5, art. 40 i art.41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ćmielowie Uchwały Nr XIII/114/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ćmielów, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie nr XIX/146/2000  z dnia 28 czerwca 2000 roku oraz o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej zmiany.
Przedmiotem II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ćmielów jest wprowadzenie do ustaleń dokumentu planowanego gazociągu przesyłowego wysokoprężnego DN 500 relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski. Lokalizacje terenów objętych II zmianą studium określa załącznik graficzny.
Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ćmielów oraz strategicznej oceny oddziaływania przedmiotowej zmiany na środowisko.

Uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27 - 440 Ćmielów na piśmie, do protokółu lub drogą mailową bez wymaganego podpisu elektronicznego na adres urzad@cmielow.pl do dnia 27 lutego 2012 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ćmielowa. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wniosek do projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ćmielów powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27 - 440 Ćmielów do dnia 27 lutego 2012 r.