Uchwała Nr 145/2011 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy na lata 2012-2020.